การบังคับใช้กฎหมาย

1.ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตามความในมาตรา 3( กฎหมายยังไม่ได้ใช้บังคับทั่วประเทศ
2.ควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยจากการขุดดินและถมดินตามที่ก้าหนด
(เรื่องใดที่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ )

พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกฎหมายไม่ได้ใช้บังคับทั่วประเทศ
จะบังคับใช้เมื่อใดต้องเป็นไปตามความในมาตรา 3•พื้นที่ใดไม่ได้เป็นพื้นที่บังคับใช้ได้ตามที่กฎหมายก้าหนด
ท้องถิ่นไม่สามารถใช้บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินได้ เช่น ไม่ต้องควบคุมตามกฎหมาย
ไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายนี้ได้•พื้นที่ใดไม่ได้เป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย
หากท้องถิ่นประสงค์จะบังคับใช้กฎหมายต้องด้าเนินการตามที่ก้าหนดในมาตรา 3

พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินมาตรา 3พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้(1)
เทศบาล(2) กรุงเทพมหานคร(3) เมืองพัทยา(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา(5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
(6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

การออกประกาศ มท.ให้ใช้ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
•รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่
•ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
•เสนอข้อมูล เหตุผล ความจ าเป็น ผ่านจังหวัดให้ความเห็นชอบ
•ส่งเรื่องผ่านจังหวัดไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
•กรม ฯ โดยส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารเสนอเรื่องให้กระทรวงพิจารณา
•คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมาย มท. พิจารณา เชิญผู้แทนท้องถิ่นให้ข้อมูล
•เสนอ รมต.มท. ออกประกาศ และลงราชกิจจานุเบกษา

ขุดสระโคกหนองนา
แบคโฮขุดบ่อน้ำ

ขุดสระน้ำ
แบคโฮขุดสระเก็บน้ำ
ถมดินสร้างบ้าน
ขุดบ่อถมที่
รับถมที่ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก
รับการเคลื่อนย้ายดิน

ติดต่อสอบถาม